Σχετικά με την εξαγωγή του βαθμού προαγωγής και απόλυσης στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια Ποια μαθήματα δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού

Έγγραφο 86419/Δ3/25-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» προβλέπεται :

«στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 «Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων», 24 «Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής -Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου-(Γενικός Μέσος Όρος – Γ.Μ.Ο.)» και 43 «Αντιστοίχιση τάξεων εσπερινού και ημερήσιου ΕΠΑΛ» του ΠΔ 40 (ΦΕΚ 76/Α/30-4-2018 ) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» προβλέπονται αντίστοιχα :

ΑΡΘΡΟ 2
«Τα μαθήματα της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ διακρίνονται σε: α. Γενικής Παιδείας, β. Προσανατολισμού και γ. Επιλογής»

ΑΡΘΡΟ 24

  1. «Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για τις τάξεις Α’ και Β’ ημερησίου και εσπερινού ΕΠΑΛ και Γ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
  2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Γ’ τάξη ημερησίου ΕΠΑΛ ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της «Φυσικής Αγωγής» και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) του μαθητή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου».

ΑΡΘΡΟ 43
«Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για την αξιολόγηση των μαθητών της Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα εσπερινά ΕΠΑΛ, όπου αναφέρεται Α’ τάξη, νοείται η Α’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ, όπου αναφέρεται Β’ τάξη νοείται η Β’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη νοείται η Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ.»

Ως εκ τούτου το μάθημα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων ως μάθημα Γενικής Παιδείας στην Α΄ Λυκείου του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων θα υπολογιστεί στην Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ενώ στις Β, Γ και Δ τάξεις θα εξαιρεθεί.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι το μάθημα των Καλλιτεχνικών (Πολιτισμός και Δραστηριότητες) της Α΄ Λυκείου όπως και η Φυσική Αγωγή σε όλες τις τάξεις του Λυκείου δεν υπολογίζονται στο Γενικός Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.)

Β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016 ) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» προβλέπεται :
«Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου», «Βαθμός ετήσιας επίδοσης» στον Γ.Μ.Ο. των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Γυμνασίου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων δεν θα υπολογισθούν τα μαθήματα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο