Διατηρούν ή όχι την οργανική τους θέση οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού;


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 86415/Ε2/25-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Διευκρίνιση σχετικά με αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Με αφορμή την εξέταση περιπτώσεων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, σε ό,τι αφορά την οργανική τους θέση, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδόθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), και πριν τη δημοσίευση του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016), εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 18 του Ν. 4027/2001 (ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), και όχι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 16 του Ν. 4415/2016, ακόμα και στην περίπτωση που η Υπουργική Απόφαση με την οποία αποσπάστηκαν εκδόθηκε μετά τις 6-9-2016 ή η ανάληψη της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε επίσης μετά τις 6-9-2016.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε σχετικά

Τι λέει πιο απλά το παραπάνω έγγραφο:
Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν σε σχολεία του εξωτερικού βάσει προσκλήσεων που εκδόθηκαν από 17-9-2013 έως και 5-9-2016 (ακόμη και αν η ΥΑ απόσπασης εκδόθηκε μετά την ημερομηνία αυτή ή ανέλαβαν υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή), εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013,τ. Α΄), που αναφέρουν τα εξής: ««Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).»

Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) που αναφέρουν τα εξής: «Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-7-2018

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018):

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

  1. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστημα της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε (5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.

β) Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρετήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση, μέχρι τις 31-8-2018.
Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με μετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός παραμένει στην οικεία διεύθυνση ως υπεράριθμος.».

  1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
    α) Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α’ 78).
    β) Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Share and Enjoy !
Shares