Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Έγγραφο 5286/1-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡΡ4653ΠΣ-ΧΑ9) της ΔΔΕ Φλώρινας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, έχοντας υπόψη:

{…}

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε   ε κ   ν έ ο υ

την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από το άρθρο 17 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015) και του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-2017) να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και θα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 ΥΑ καθώς και στην Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και στις Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 και Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017 εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων» από την Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε Φλώρινας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία.

Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο σύμφωνα με την ενότητα 1 παρ. 2. της υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/67/136658/E3/14-08-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)» όπου αναφέρεται το εξής: …….. «Η ανωτέρω ρύθμιση του νόμου για την εκ νέου προκήρυξη κενών θέσεων, ήτοι της δυνατότητας υποβολής υποψηφιότητας από εκπαιδευτικούς με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο νόμο, βρίσκει εφαρμογή αποκλειστικά στην απαιτούμενη: α) δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, β) οκταετή άσκηση διδακτικών καθηκόντων στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γ) τριετή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας και δ) δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τριετή υπηρέτηση σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε, για την περίπτωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε όταν υποβάλουν υποψηφιότητα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.)».

Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος διευθυντής/ντρια θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας.

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας

Πέμπτη 02-11-2017 έως Δευτέρα 06-11-2017 και ώρα 15:00:
1) Υποβολή αιτήσεων
2) Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων

Τρίτη 07-11-2017:
1) Ενημέρωση από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φλώρινας άλλων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τυχόν υποψηφιότητες εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. αρμοδιότητάς τους και
για τους οποίους απαιτείται έκφραση γνώμης.
2) Ανακοίνωση του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής ένστασης.

Τετάρτη 08-11-2017 έως και Παρασκευή 10-11-2017 και ώρα 12:00
1) Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και
για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων
2) Αποστολή από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. αρμοδιότητάς τους, πινάκων των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές στις 10-11-2017 και έχουν δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Υπόδειξη του αρχαιότερου εκπαιδευτικού (με βάση το ΦΕΚ διορισμού) ως προεδρεύοντα της ειδικής συνεδρίασης.
3) Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά, ο οποίος πλέον περιλαμβάνει μόνο τους υποψηφίους που οριστικά έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία. Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων.
4) Ειδική συνεδρίαση των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και διεξαγωγή της διαδικασίας έκφρασης γνώμης – Σύνταξη πρακτικών – Αυθημερόν αποστολή πρακτικών με fax στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Δευτέρα 13-11-2017 έως και Τρίτη 14-11-2017:
1) Διενέργεια συνεντεύξεων υποψηφίων.
2) Κατάρτιση και ανάρτηση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Τετάρτη 15-11-2017 έως Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 10:00 πμ:
1) Υποβολή ενστάσεων επί του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα.
2) Συνεδρίαση του συμβουλίου για την εξέταση των ενστάσεων επί του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, κατάρτιση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Φλώρινας και αποστολή του προς κύρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Δευτέρα 20-11-2017
1) Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης υποψηφίων μέχρι ώρα 12:00 το μεσημέρι.
2) Πρόταση τοποθέτησης διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας από το συμβούλιο επιλογής και υποβολή πρότασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μα-
κεδονίας.

Τρίτη 21-11-2017:
1) Απόφαση τοποθέτησης διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
2) Ανάληψη υπηρεσίας του νέου διευθυντή στη ΔΔΕ Φλώρινας και έπειτα στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας.

Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν από τα αναφερόμενα παραπάνω σχετικά έγγραφα.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας.

Συνημμένα ανάρτησης: 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας.
2. Ο Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-2017).
3. Η Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/Β/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας.
4. Η Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας.
5. Αίτηση Υποψήφιου Διευθυντή/ντριας.
6. Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο