Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από 02-11-2017 μέχρι και 07-11-2017 και ώρα 12:00 μμ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 5285/1-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ93Ξ4653ΠΣ-ΒΒΜ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Έχοντας υπόψη:

{…}

Κ Α Λ Ε Ι

1. τους μόνιμους εκπαιδευτικούς αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά στη Δ.Δ.Ε. Φλώρινας και έχουν συνολική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία και ενδιαφέρονται για τη θέση του υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας από 02-11-2017 μέχρι και 07-11-2017 και ώρα 12:00 μμ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

2. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν
α. βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, καθώς και
β. αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων κριτηρίων.

3. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή του Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

4. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η αποτίμησή τους προβλέπονται στο άρθρο 9 της 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012) ΥΑ.

5. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπευθύνων Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων καθορίζονται από το άρθρο 10 της 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012) ΥΑ.

6. Η θητεία θα διαρκέσει μέχρι την πλήρωση της θέσης όπως θα προβλέπεται από νεότερη Υπουργική Απόφαση.

7. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας εκπαίδευσης με θητεία.

8. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση ή κατάθεση δικαιολογητικών.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας.

Συνημμένα ανάρτησης:

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
2. Υπόδειγμα αίτησης
3. Η 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012) ΥΑ.
4. Η 95783/Γ7/22-8-2012 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας.

Share and Enjoy !
Shares