Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παίδων και Εφήβων «ΔΙΩΝΗ» Oι παρεμβάσεις της προληπτικής εξέτασης των παιδιών και εφήβων μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1/3 έως 15/6/2023

Η υλοποίηση του «Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παίδων και Εφήβων – ΔΙΩΝΗ» απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, Α΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Η παρέμβαση /πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης καθώς και σε ειδικά νηπιαγωγεία/σχολεία, εάν αυτό είναι δυνατό, και πάντοτε με τη συνεργασία του φορέα Π.Φ.Υ. και της ομάδας υγείας με τη διεύθυνση της αρμόδιας ειδικής εκπαιδευτικής μονάδας/τάξης.

Οι παρεμβάσεις της προληπτικής εξέτασης των παιδιών και εφήβων μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου 2023 έως τη 15η Ιουνίου 2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται παρουσία εκπαιδευτικών και του κάθε γονέα, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
2. Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679) και να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών /τριών.
3. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
5. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού/ή και προϊόντος το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς.
6. Επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα, πλέον του εκπαιδευτικού και του γονέα.
7. Οι γιατροί παρακαλούνται να καταγράφουν ενυπόγραφα τα στοιχεία μόνο στα βιβλιάρια υγείας των μαθητών, όπως και στην ηλεκτρονική μορφή του νέου Β.Υ.Π., αλλά και να ενημερώνουν υπεύθυνα τους γονείς των μαθητών/τριών για πιθανά προβλήματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων τους.
8. Η εξέταση θα πραγματοποιείται εκτός της τάξης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, θα είναι ατομική και θα πραγματοποιείται παρουσία εκπαιδευτικών και του γονέα.
9. Σημειώνεται ότι, για την είσοδο των κλιμακίων/ομάδων γιατρών και επαγγελματιών υγείας στις σχολικές μονάδες, απαιτείται σχετική άδεια από το ΥΠΑΙΘ., κατόπιν των Αποφάσεων των Διοικήσεων των οικείων Υ.Π.Ε για τη συγκρότησή τους και βεβαίωση προϊσταμένης αρχής υγείας.
10. Η τυχόν μετακίνηση μαθητών/τριών σε δημόσια Δομή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των γονέων και εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19. Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Τέλος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σχετικά έγγραφα

Επισκέψεις: 115

Μετάβαση στο περιεχόμενο