Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ13α/106159/Δ4/23-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που έλαβε η Διεύθυνσή μας σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για τα ΕΠΑΛ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.Σε συνέχεια της με αριθ. Φ1α/98666/Δ4/13-6-2017 εγκυκλίου, οι μαθητές των Γενικών Λυκείων οι οποίοι επιθυμούν να μετεγγραφούν σε ΕΠΑΛ, υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης εντός των προθεσμιών που ορίζονται σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Φ1α/98933/Δ4 (Β΄2075) ΥΑ, αφού έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω μαθητές θα υπολογιστούν στο μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑΛ. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με την έναρξη του σχολικού έτους σε προθεσμίες που ορίζονται στις παρ 10α, β του άρθρου 14 της ως άνω ΥΑ.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν σχετικά τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ, ώστε να έχουν εικόνα των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στην περιοχή τους το σχολικό έτος 2017-2018 έως τις 20 Ιουλίου 2017.

2. Σε συνέχεια της με αριθ. 108457/Δ2/4-7-2016 εγκυκλίου και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 21 του Ν. 4251/2014 (Α΄80) «Κατ’ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον: α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, β. Προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση, γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου, δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν».
Αναφορικά με τις περιπτώσεις α, β, γ, προκειμένου για μαθητές πρόσφυγες οι οποίοι διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή σε άλλες δομές, την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης μπορεί να υποβάλει ο διευθυντής του ΕΠΑΛ, για όλες τις τάξεις, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, αφού οι ενήλικοι μαθητές ή οι κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι τον εξουσιοδοτήσουν γι’ αυτή τη διαδικασία και προσκομίσουν:
α. το τρίπτυχο αίτησης ασύλου και
β. βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον διοικητή του κέντρου φιλοξενίας όπου δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση κωδικών taxis ή
γ .βεβαίωση διαμονής από άλλη δομή (πχ στεγαστικό πρόγραμμα, ΜΚΟ, Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση κωδικών taxis.
Αναφορικά με την περίπτωση δ, όπου πρόκειται για πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης μπορεί να υποβάλει ο διευθυντής του ΕΠΑΛ για όλες τις τάξεις, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, αφού οι ενήλικοι μαθητές ή οι κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι τον εξουσιοδοτήσουν γι’ αυτή τη διαδικασία και υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση σημειώνοντας επιπλέον ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα
Οι βεβαιώσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις όλων των παραπάνω περιπτώσεων, όπως και οι υπεύθυνες δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις για τους μαθητές που υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για την Α΄ τάξη ΕΠΑΛ των οποίων οι κηδεμόνες αδυνατούν να αποκτήσουν κωδικούς taxis, πρωτοκολλούνται και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

3.Στην περίπτωση ανήλικων ή ενήλικων μαθητών οι οποίοι φιλοξενούνται σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας με εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση, την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης υποβάλλει ο ασκών την επιμέλεια ή ο κατά τον νόμο υπεύθυνος.

4.Για τους μαθητές οι οποίοι εμπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄78), των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, επισημαίνεται ότι:
Α. Οι ενδιαφερόμενο ενήλικοι μαθητές ή οι κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι καταθέτουν (από 26 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2017) σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το ΕΠΑΛ που φοίτησαν. Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει:

 1. το όνομα του μαθητή
 2. το επίθετο του μαθητή
 3. το όνομα και το επίθετο του πατέρα
 4. το όνομα και το επίθετο της μητέρας
 5. το όνομα και το επίθετο του κηδεμόνα
 6. την ημερομηνία γέννησης του μαθητή
 7. το Δήμο/Δημοτική Ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένος
 8. πλήρη διεύθυνση κατοικίας
 9. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 10. σταθερό τηλέφωνο
 11. κινητό τηλέφωνο
 12. το σχολείο προέλευσης
 13. την ειδικότητα και την τάξη προέλευσης
 14. ότι ο αιτών εμπίπτει στις περιπτώσεις της παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Νόμου 4473 (Α΄78) και ότι επιθυμεί να εγγραφεί στο ειδικό τμήμα της ειδικότητάς του, κατά το επόμενο σχολικό έτος για την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου του Ν. 4186/2013.

Β. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν (από τις 17 Ιουλίου έως τις 19 Ιουλίου 2017) τις αιτήσεις στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 1. συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 2. κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων ανά ειδικότητα
 3. με βάση τον αριθμό των αιτήσεων ανά ειδικότητα αποφασίζει τη δημιουργία ανάλογων ειδικών τμημάτων σε ΕΠΑΛ (από 20 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2017)
 4. σε περίπτωση μικρού αριθμού μαθητών, φροντίζει να επιλεγεί το κατάλληλο τμήμα σε ένα ΕΠΑΛ της περιφέρειάς του στο οποίο θα γίνει συνδιδασκαλία μαθημάτων (έως 21 Ιουλίου 2017).
 5. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους να μεταβούν στο ΕΠΑΛ, στο οποίο έχει δημιουργηθεί το ειδικό τμήμα ώστε να φροντίσουν για την διαδικασία εγγραφής ή μετεγγραφής τους (από 1 Σεπτεμβρίου έως 11 Σεπτεμβρίου). Παρακαλούνται

α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την επιλογή των ΕΠΑΛ στα οποία θα λειτουργήσουν τα ειδικά τμήματα να λαμβάνουν υπόψη τους:

1.τον τόπο κατοικίας των αιτούντων μαθητών
2. την δυνατότητα των σχολικών μονάδων να διαθέσουν χώρους (αίθουσες και εργαστήρια) και εκπαιδευτικό προσωπικό, για την λειτουργία και ένταξη ενός ειδικού τμήματος στο πρόγραμμά τους.

β) οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους για τον προβλεπόμενο, στην παρούσα εγκύκλιο, τρόπο εγγραφής τους στα ειδικά τμήματα των ΕΠΑΛ.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares