Κατάταξη εκπαιδευτικών που προέρχονται από τον κατηργημένο κλάδο ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων, στους νέους κλάδους και ειδικότητες που επέλεξαν με αίτησή τους Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)

Απόφαση 55758/Ε3/4-4-2018 (ΦΕΚ 460/Γ/26-4-2018, ΑΔΑ: 6Ι4Β4653ΠΣ-ΜΓΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την αριθμ. 55758/Ε3/04-04-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), τις αριθμ. 44483/Ε3/16-3-2018 και 48171/Ε3/22-3-2018 σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας και τα έγγραφα των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων, στους νέους κλάδους και ειδικότητες που επέλεξαν με αίτησή τους, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-6-2018

Τροποποίηση της απόφασης (ΥΑ 85320/Ε3/24-5-2018, ΦΕΚ 648/Γ/2018, ΑΔΑ:6ΑΞΥ4653ΠΣ-ΣΝ1)

2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-6-2018

Σύμφωνα με το 95034/Ε3/8-6-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ:
«Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από διάφορες Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με την απόδοση δεύτερης (2ης ) ειδικότητας στους εκπαιδευτικούς που είχε ήδη αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα του κατηργημένου κλάδου ΠΕ12.10 (Ραδιο-ηλεκτρολόγων) βάσει της παραγράφου 4, του άρθρου 29, του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), σας γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενταχθούν στη δεύτερη (2η ) ειδικότητα του κλάδου ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών), εφόσον απαραίτητο προσόν διορισμού τους απετέλεσε ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία ή στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο