Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μετά την ενοποίηση των υφισταμένων

Άρθρο 29 του Νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ψηφισθέντος νόμου:

Με την παράγραφο 1 προβλέπονται νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων. Την ίδρυση των νέων κλάδων υπαγορεύουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και λόγοι που ανάγονται στην καλύτερη διαχείριση των υπηρεσιακής φύσης θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με την παράγραφο 2 συγκεντρώνονται σε μία διάταξη οι κλάδοι και οι ειδικότητες στο σύνολο τους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου αφενός να διευκολύνεται η Διοίκηση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε θέματα κυρίως του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφετέρου να μην δημιουργούνται αμφιβολίες για τους κλάδους και τις ειδικότητες λόγω της διάσπαρτης νομοθεσίας.

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η με προϋποθέσεις κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών αποκλειστικά της παραγράφου 1, συνδυάζοντας τη διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικό με το πιο συναφές πτυχίο με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ04.01 Φυσικών ή στον Κλάδο ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, καθώς η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος υπαγορεύει την κατάργηση του ανωτέρω κλάδου. Παράλληλα διασφαλίζονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν χάνουν την αρχαιότητα στην τοποθέτησή τους.

Με την παράγραφο 5 αποσαφηνίζεται ότι τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Με την παράγραφο 6 διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών που άρχισαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρωθούν με τις διατάξεις που ίσχυαν.

Με την παράγραφο 7 καθίσταται σαφές ότι από τη δημοσίευση των διατάξεων του παρόντος καταργείται οποιαδήποτε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

———————————————————————————————————————————————-

Το κείμενο του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), όπως είναι στο ΦΕΚ

1. Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων, έχουν ως εξής:

2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά παραπάνω ενοποίηση, υπάγεται πλέον συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

3. Με τις αποφάσεις που καθορίζουν την αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων με τους κλάδους – ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (Α’ ), δεύτερη (β’) και τρίτη (γ’) ανάθεση, μπορεί να ορίζεται κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού. Για την εφαρμογή της παρούσας ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα: α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, και β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός εάν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.

4. Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ04.01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ12.10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ04.01 ή του Κλάδου ΠΕ84 που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες:
α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ84 και
β) αρχίζει από 30-6-2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ04.01.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στον καταργούμενο Κλάδο ΠΕ12.10 κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιλέγουν εφάπαξ με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους στην πρώτη πρόσκληση για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ04.01 ή ΠΕ84 στον οποίο μεταφέρουν το σύνολο της προϋπηρεσίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε κάθε επόμενη διαδικασία πρόσληψης στον κλάδο επιλογής τους σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

5. Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες που ενοποιούνται, παραμένουν ως έχουν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι ενοποιημένοι κλάδοι και στις ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι ενοποιημένες ειδικότητες.

6. Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Ο νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)

Εκτυπώστε τις ενοποιήσεις και τις ειδικότητες που προέκυψαν

Μετάβαση στο περιεχόμενο