Υπαγωγή εκπαιδευτικού προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 Διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

{…}

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε
Την υπαγωγή των παρακάτω μονίμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, από 2-3-2018 στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), ως εξής:

δείτε το σώμα της διαπιστωτικής πράξης στον σύνδεσμο που ακολουθεί: ΑΔΑ: ΩΖΥΙ4653ΠΣ-Β78 – Υπαγωγή εκπαιδευτικού προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018.