Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλου σπουδών του εξωτερικού Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 137046/H2/04-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε και εφιστούμε την … ➜ περισσότερα

Ισοτιμίες τίτλων σχολείων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν Μια χρήσιμη συνοπτική περιγραφή

Ανακοίνωση (11-3-2016) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού … ➜ περισσότερα

Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193)

Απόφαση 131149/Γ2/18-8-2014 (ΦΕΚ 2298/Β/27-8-2014, ΑΔΑ:6Ν9Ψ9-6ΧΒ) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο μόνον … ➜ περισσότερα

Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.

Απόφαση 65794/Γ2/29-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ89-ΒΓΒ, ΦΕΚ 1219/Β/14-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε τον … ➜ περισσότερα

Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013 (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ)

Έγγραφο 7213/Γ2/20-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο