Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Απόφαση 11024/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641/Β/6-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: Την αντιστοίχιση … ➜ περισσότερα

Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193)

Απόφαση 131149/Γ2/18-8-2014 (ΦΕΚ 2298/Β/27-8-2014, ΑΔΑ:6Ν9Ψ9-6ΧΒ) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο μόνον … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο