Ενημέρωση στοιχείων απογεγραμμένων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/27-1-2017 (ΑΔΑ:6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων των απογεγραμμένων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή της απογραφής από τις 4 Ιουνίου 2015. Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-5-2015 εγκύκλιο και με σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της απογραφής (www.apografi.gr) δόθηκαν οδηγίες για τις νέες λειτουργικότητες της εφαρμογής, καθώς και για τη συμπλήρωση των νέων πεδίων στα στοιχεία των απογεγραμμένων. Μεταξύ των νέων πεδίων που εισήχθησαν στη νέα εφαρμογή είναι και το πεδίο «Κατηγορία Προσωπικού», από το οποίο εξαρτώνται τα λοιπά στοιχεία που συμπληρώνονται για τον κάθε απογεγραμμένο και από το οποίο η υπηρεσία μας εξάγει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Παρά την πάροδο πλέον των 19 μηνών από τη θέση σε λειτουργία της νέας εφαρμογής, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των νέων στοιχείων των απογεγραμμένων από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού. Λόγω αυτής της καθυστέρησης, η υπηρεσία μας προχώρησε στην ενημέρωση του πεδίου «Κατηγορία Προσωπικού» για το τακτικό προσωπικό του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, με βάση τα λοιπά στοιχεία απογραφής του κάθε υπαλλήλου (εργασιακή σχέση, βαθμός, κλάδος, ειδικότητα, οργανικός φορέας). Για το τακτικό προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και για το έκτακτο και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων, η τιμή του πεδίου «Κατηγορία Προσωπικού» δεν προκύπτει από τα λοιπά στοιχεία της απογραφής του και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει σχετική ενημέρωση από την υπηρεσία μας.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι υπηρεσίες να προβούν άμεσα στις κάτωθι ενέργειες:
1) έλεγχο των τιμών του πεδίου «Κατηγορία Προσωπικού» του προσωπικού τους που έχει ενημερωθεί από την υπηρεσία μας και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων ή ενημέρωση των περιπτώσεων που το εν λόγω πεδίο εμφανίζει τις τιμές «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1)» και «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)»
2) ενημέρωση των υπόλοιπων υποχρεωτικών πεδίων της απογραφής του προσωπικού τους.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο