ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 6 Δεκ 2021

ΑΔΑ: ΨΡΚΩ46ΜΤΛΗ-ΚΣΓ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Λιόγα Άννα (ΠΕ01)

ΑΔΑ: ΨΗΤΨ46ΜΤΛΗ-6ΤΔ – Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5136470, σχολικό έτος 2021-2022, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο