Πρόσληψη εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το 2021-2022 Τα μαθήματα ξεκινούν στις 8 Δεκεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5821/07-12-2021 (ΑΔΑ: 69Ν446ΜΤΛΗ-09Ψ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την πρόσληψη των κάτωθι εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ) της ΔΔΕ Φλώρινας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131867 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», από 07-12-2021, ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο
εκπαιδευτικού
Πατρώνυμο Κλάδος Σειρά
Πίνακα
Σχέση
εργασίας
1. ΚΑΪΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ02 6563 ΑΜΩ
2. ΕΣΤΕ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 7360 Ωρομίσθια
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 3780 ΑΜΩ
4. ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 4667 ΑΜΩ
5. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 4359 Ωρομίσθια

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε ΣΚΑΕ της ΔΔΕ Φλώρινας, με βάση την σειρά κατάταξης τους στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης ΣΚΑΕ όπως προβλέπεται στην ΥΑ 126316/Δ2/6-10-2021 ΥΑ (ΦΕΚ 4710/Β/12-10-2021) όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με την 126316/Δ2/6-10-2021 ΥΑ (Β΄4710), η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε την απόφαση πρόσληψης

Share and Enjoy !
Shares