Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024

Απόφαση 30925/Ε4/27-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΠΞ46ΝΚΠΔ-ΚΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό … ➜ περισσότερα

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΕΕΠ Η θητεία των μελών έχει έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2024

Απόφαση 146102/Ε4/24-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΡ946ΜΤΛΗ-ΔΣ7) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ορίζουμε τη … ➜ περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΕΕΠ Για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 07-11-2020

Απόφαση 136617/Ε4/9-10-2020 (ΑΔΑ: 60Δ346ΜΤΛΗ-Ν56) του Υπουργείου Παιδείας Ανακηρύσσουμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Εκλογές για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΕΕΠ) Θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Εγκύκλιος 124680/Ε4/18-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΑ46ΜΤΛΗ-ΝΩΞ) του Υπουργείου Παιδείας Οι εκλογές για … ➜ περισσότερα

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Εγκύκλιος 151512/Ε4/13-9-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΔΛ4653ΠΣ-5Φ1) του Υπουργείου Παιδείας Οι εκλογές για … ➜ περισσότερα

Διορισμός αιρετών μελών στο ΚΥΣΕΕΠ

Απόφαση 212528/Δ3/30-12-2014 (ΑΔΑ:7Ι2Η9-ΑΛΧ) του Υπουργείου Παιδείας Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά … ➜ περισσότερα