Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Η θητεία των Διευθυντών είναι διετής και λήγει την 31-8-2018

Εγκύκλιος Κ1/67423/20-4-2016 (ΑΔΑ:797Ζ4653ΠΣ-Ζ8Ε) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία Διά … Διαβάστε περισσότερα…

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στα ΣΔΕ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Κ1/167082/20-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΗΞΕ4653ΠΣ-ΑΣ0) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε συμπληρωματικά για το … Διαβάστε περισσότερα…

Οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μονίμων εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση για απόσπαση στα ΣΔΕ για το 2015-2016

Αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το 2015-2016 Από 15 έως 22-7-2015 (Ανακοινοποίηση)

Εγκύκλιος 113736/Κ1/15-7-2015 (ΑΔΑ:ΒΧ4Ι465ΦΘ3-Φ6Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση δια Βίου … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο