Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Αρ. Πρωτ. Κ1/119806/20-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΗΙ4653ΠΣ-Μ4Ζ) του Υπουργού Παιδείας

Ανανεώνουμε τις αποσπάσεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

Δείτε στην σχετική απόφαση τα ονόματα των εκπαιδευτικών των οποίων ανανεώνεται η απόσπαση.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο