Η νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

Απόφαση 120527/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ:66Σ84653ΠΣ-ΦΘ0) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τον Πρόεδρο και … ➜ περισσότερα

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

Απόφαση 116951/Γ1/15-7-2016 (ΦΕΚ 2252/Β/20-7-2016, ΑΔΑ:7ΧΥΡ4653ΠΣ-ΨΣΗ) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε την … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων Αφορά στους Διοικητικούς Υπαλλήλους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έγγραφο 2510/3-6-2015 (ΑΔΑ:8Α9465ΦΘ3-ΞΟΝ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Προκηρύσσουμε την πλήρωση … ➜ περισσότερα

Ασφαλιστικό καθεστώς εκπαιδευτικών που μετατάσσονται στη διοίκηση

Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Ορισμός μελών του ΥΠΑΙΘ στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Απόφαση 12737/Γ1/23-1-2015 (ΑΔΑ:ΩΖΟΑ9-Δ9Θ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τους Προϊσταμένους των … ➜ περισσότερα

Νέες προθεσμίες για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων εκτός των εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27-8-2014 (ΑΔΑ:71Ψ6Χ-Μ5Λ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … ➜ περισσότερα

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλήλων

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16-6-2014 (ΑΔΑ:7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής … ➜ περισσότερα

Η εγκύκλιος για την αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας – Τα έντυπα για την αξιολόγηση

Εγκύκλιος 63564/Η/25-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 … ➜ περισσότερα

Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις

Έγγραφο 2178/Η/9-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν … ➜ περισσότερα

Κανονική άδεια – μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις

Έγγραφο 177264/Η/20-11-2013 (ανακοινοποίηση στο ορθό) της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο