Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 Από την Πέμπτη 1-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2024

ΥΠΑΙΘΑ, 5420/Ε3/18-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 Από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022

Εγκύκλιος 4696/Ε3/14-01-2022 (ΑΔΑ: 9Ρ7Ψ46ΜΤΛΗ-1ΕΒ) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την … ➜ περισσότερα

Από την Τετάρτη 17-2-2021 έως και την Τετάρτη 10-3-2021 υποβάλλονται οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως υποβολής μέσω του gov.gr

Εγκύκλιος 19014/Ε3/18-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) του Υπουργείου Παιδείας Υποβολή αιτήσεων παραίτησης … ➜ περισσότερα

Η νέα νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 ισχύει ειδική διάταξη

Άρθρο 46 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021) Η παρ. 2 … ➜ περισσότερα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Εγκύκλιος 174184/Ε3/17-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος για τα ανώτατα όρια μηνιαίων συντάξεων Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85)

Εγκύκλιος 146834/0092/19-12-2016 (ΑΔΑ:6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του … ➜ περισσότερα

Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016 Έως 31 Αυγούστου 2016

Έγγραφο 137197/Ε2/25-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας Έχοντας υπόψη το από 02-06-2016 … ➜ περισσότερα

Αυτοδίκαιη απόλυση εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας Πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους

Έγγραφο 104207/Ε2/27-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016 Ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης παραίτησης μέχρι την 31-08-2016 δεν θα λογισθεί συντάξιμος

Έγγραφο 80625/Ε2/19-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του αριθμ. 76400/Ε2/12-05-2016 … ➜ περισσότερα

Οι νέες ρυθμίσεις για τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών

Έγγραφο 76400/Ε2/12-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

Ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας (19-4-2016) … ➜ περισσότερα

Διάταξη του Υπουργείου για αλλαγή στο χρόνο κατάθεσης αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017

Δελτίο τύπου (12-4-2016) του Υπουργείου Παιδείας Αλλαγή στο χρόνο κατάθεσης … ➜ περισσότερα

Αυτοδίκαιη απόλυση – Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) του Υπουργείου Εσωτερικών Α. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ … ➜ περισσότερα

Ασφαλιστικό καθεστώς εκπαιδευτικών που μετατάσσονται στη διοίκηση

Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης

Έγγραφο 129180/0092/8-10-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Το επίδομα θέσης … ➜ περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς

Έγγραφο 92740/0092/31-7-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Επειδή στην Υπηρεσία … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Εγκύκλιος 48380/Δ1/31-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΗ9-ΣΗΡ) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την παράγραφο … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση χρόνου άδειας άνευ αποδοχών του άρθ. 16 περ. Ε παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/1985 ως συντάξιμου και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Έγγραφο 110106/ΙΒ/8-8-2013 του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο επισυνάπτεται το 54925/0092/7-5-2013 … ➜ περισσότερα