Η εγκύκλιος για την αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας – Τα έντυπα για την αξιολόγηση

Εγκύκλιος 63564/Η/25-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας
(Δεν αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί είτε με απόσπαση είτε με θητεία στις υπηρεσίες αυτές.)

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7-4-2014, ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α)

Παράταση των προθεσμιών αξιολόγησης (έγγραφο 65004/Η/28-4-2014)

Και νέα παράταση των προθεσμιών αξιολόγησης (ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/12-5-2014, ΑΔΑ:ΒΙΦ2Χ-8Τ9)

3η Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλήλων (ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16-6-2014, ΑΔΑ:7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ)

Νέες προθεσμίες – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. (ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27-8-2014, ΑΔΑ:71Ψ6Χ-Μ5Λ)

Έντυπο Α΄ εισήγησης για προϊστάμενους (.doc  .pdf)

Έντυπο Β΄ εισήγησης για υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (.doc  .pdf)

Έντυπο Γ΄ εισήγησης για υπαλλήλους ΥΕ (.doc  .pdf)

Έντυπο Α΄ αξιολόγησης προϊσταμένων (.doc  .pdf)

Έντυπο Β΄ αξιολόγησης υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (.doc  .pdf)

Έντυπο Γ΄ αξιολόγησης υπαλλήλων ΥΕ (.doc  .pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο