Σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας των εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16 Πρέπει να αναφέρονται ως ιδιώτες εμπειροτέχνες και όχι ως εκπαιδευτικοί


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 107480/Ε2/30-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

1. Σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 4γ του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159Α΄):
«1. α) Ο κλάδος ΠΕ16 μουσικής του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) διασπάται σε δύο κλάδους:
ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 μουσικής. β) Η περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) Κλάδος ΠΕ 16.01 μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02 μουσικής: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.
2. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01.
3. Συνίσταται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 τ. Α’) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.
6. […] β) Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16.02, η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και η άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την παραπάνω ανάθεση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης αυτών και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας.

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 της αρ. 2/64978/0022/14-11-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1671 Β’) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με θέμα «Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας εμπειροτεχνών ιδιωτών για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών σχολείων.»:
«1. Οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί μπορούν να εργάζονται ως ωρομίσθιοι στα Μουσικά Σχολεία μέχρι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικών ειδικοτήτων.
Η ωριαία αντιμισθία των ανωτέρω καθορίζεται σε εννέα και είκοσι ένα (9,21) ευρώ».

3. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της αριθ. 35557/Δ2/2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
«1. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών συνάπτεται αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αρχίζει από την εμφάνισή τους στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει με τη λήξη του διδακτικού έτους. Από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.».
2. Η σύμβαση εργασίας της προηγούμενης παραγράφου λύεται και με καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο και πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους.
3. Για την πρόσληψη των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών συνάπτεται, αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας είτε στο ίδιο είτε και σε άλλο σχολείο για τη διδασκαλία μαθημάτων του κανονικού προγράμματος και των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής βοήθειας ή ολοήμερου σχολείου.
4. Η σύμβαση εργασίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών λύεται αυτοδικαίως: α) με την ανάληψη υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών ή προσωρινών αναπληρωτών, β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί και γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Εφόσον δε συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως την 21η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους».

4. Τονίζουμε ότι, στην αρ. 270/2010 του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από την Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. αναφέρεται ότι:
«Οι ιδιώτες αυτοί, εμπειροτέχνες της Μουσικής, όπως συνάγεται από το γράμμα των παραπάνω ρυθμίσεων, καίτοι αυτοί προσλαμβάνονται ουσιαστικά ως καθηγητές Μουσικής-εκπαιδευτικοί […] δεν αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη ως εκπαιδευτικοί, αλλά ως διδάσκοντες ιδιώτες, εφόσον δεν έχουν τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών του κλάδου των Μουσικών. Η κατηγορία αυτή των εργαζομένων απασχολείται στην εκπαίδευση μόνο υπό το καθεστώς ωριαίας αντιμισθίας, και η σχετική δεδουλευμένη μουσική εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους δεν προσδίδει σε αυτούς δικαίωμα για διορισμό κατ’ άρθρο 6 Ν. 3255/2004 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 138, βλ. ΔΕφΑθ 185/2008, ΝΟΜΟΣ)».

5. Βάσει των ανωτέρω, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας θα έπρεπε να συναφθεί μεταξύ αυτής και των εμπειροτεχνών μουσικών σύμβαση ιδιώτη-εμπειροτέχνη και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία. Αντίστοιχα, στις αποφάσεις πρόσληψης των ιδιωτών εμπειροτεχνών θα πρέπει να διορθωθεί το μέρος όπου λανθασμένα αναφέρονται ως εκπαιδευτικοί ωρομίσθιοι.

Διαβάστε το έγγραφο

Η 270/2010 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Το 204732/Ε2/23-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : « Πρόσληψη εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών», στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι:
«
μεταξύ των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των εμπειροτεχνών μουσικών συνάπτεται σύμβαση ιδιώτη-εμπειροτέχνη και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία. Αντίστοιχα, στις αποφάσεις πρόσληψης των ιδιωτών εμπειροτεχνών δεν θα πρέπει να αναφέρονται ως εκπαιδευτικοί ωρομίσθιοι».

Share and Enjoy !
Shares