Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων Ισχύει από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 132127/Δ2/24-8-2015 (ΦΕΚ 1840/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:Ψ75Ρ465ΦΘ3-ΚΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας

I. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ως εξής:

ΙΙ. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ως εξής:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016 για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το θέμα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο