Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και νέες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 133369/Ε2/26-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΣΕ465ΦΘ3-ΦΥΦ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 96518/Ε2/17-06-2015 Απόφαση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε., μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην μετάθεση της εκπαιδευτικού ……………., λόγω εσφαλμένης καταχώρισης μονάδων στην αίτηση μετάθεσης στο σύστημα e-data center.

Β. Τροποποιούμε τη μετάθεση αναδρομικά, από 1-7-2015, του παρακάτω εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν ένστασης, στην περιοχή που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Γ. Μεταθέτουμε αναδρομικά, από 1-7-2015, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν ένστασή τους στις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο