Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153/Β/30-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που έχουν εγγραφεί:
α) μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄,
β) μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και
γ) μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Δια της παρούσης καταργείται η αριθμ. 143456/Ζ1/16-9-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 12749/Ζ1/27-1-2016 (ΦΕΚ 112 Β΄) υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ