Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με την UNESCO, για την Έρευνα και την Καινοτομία με τίτλο η “Κιβωτός της Έρευνας (Ark of Inquiry)“ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από σχολεία του δικτύου ASP net-UNESCO


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 65678/Ι/29-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Tο Περιφερειακό Γραφείο Βενετίας της UNESCO για τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό, συμμετέχει ως εταίρος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Η Κιβωτός της Έρευνας (Ark of Inquiry)”. Στο πρόγραμμα, που έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, συμμετέχουν 13 φορείς από 11 χώρες.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων, 7-18 ετών, ως προς την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (Responsible Research and Innovation-RRI) και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας με αντίστοιχες δεξιότητες. Μια ομάδα επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, φοιτητών φυσικών επιστημών και παιδαγωγών καθώς και ερευνητών από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη, θα στηρίξει τις ερευνητικές δραστηριότητες των μαθητών και θα βραβεύσει τις επιδόσεις τους.

Απώτερος στόχος αυτής της προσέγγισης, είναι να εξοπλισθούν οι αυριανοί πολίτες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ασχοληθούν με την έρευνα και την καινοτομία υπεύθυνα. Έτσι, θα αναπτυχθεί μία κοινωνία επιστημονικά εγγράμματη η οποία θα συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία της έρευνας και καινοτομίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, που αποτελεί και την πιλοτική εφαρμογή, θα εμπλακούν 5 σχολεία του δικτύου ASP net, από κάθε μία από τις κάτωθι χώρες (σύνολο 35): Εσθονία, Ελλάδα, Φινλανδία, Κύπρος, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική του προτεινόμενου προγράμματος και τη συμμετοχή του σχολείου σας στο δίκτυο ASP net-UNESCO, παρακαλούμε μας γνωρίσετε εγγράφως εάν επιθυμείτε να λάβει μέρος το σχολείο σας στο ανωτέρω αναφερόμενο πρόγραμμα. Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης περισσοτέρων των πέντε σχολείων, θα προβούμε σε κλήρωση.

Διαβάστε το έγγραφο