Ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές Γυμνασίων κατά το 2020-2021 Το νομικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης


άκουσε το άρθρο

 1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.
 3. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία έχουν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06
 6. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4810/Β/31-10-2020) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.
 • Η ΥΑ 125614/Δ2/21-09-2020 (ΦΕΚ 4194/Β/29-09-2020) με ΑΔΑ: Ψ9ΗΨ46ΜΤΛΗ-ΕΡ4 και θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021»
 • Η 156902/Δ2/17-11-2020 εγκύκλιος με θέμα : «Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης “Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021”»
 • Η πρόβλεψη για το πλήθος των ΣΚΑΕ και το πλήθος των εκπαιδευτικών που είναι δυνατό να προσληφθούν ανά Περιφέρεια, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021»
 • Η απόφαση 8422/26-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΒ346ΜΤΛΗ-ΨΩΒ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2020-2021, ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας» και η τροποποίηση αυτής (908/10-2-2021, ΑΔΑ: Ψ7ΛΡ46ΜΤΛΗ-Σ6Μ)
 • Η 167108/Δ2/08-12-2020 εγκύκλιος με θέμα : «Ενισχυτική Διδασκαλία σχ. έτους 2020-2021» σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών
 • Τα Υποδείγματα των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της Πράξης (σε επεξεργάσιμη μορφή)
 • Η 3143/04-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΚΤ46ΜΤΛΗ-ΠΘΓ) απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ με θέμα : «Ορισμός των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνων μισθοδοσίας και εκκαθαριστών των μηνιαίων αποδοχών των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., που απασχολούνται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069863, των ΑΠ 6, 8 & 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020»
 • Η 3638/05-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΞ5Ω46ΜΤΛΗ-ΞΚΣ) απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ με την οποία εγκρίνεται ο Οδηγός Υλοποίησης της Πράξης
Share and Enjoy !
Shares