Πίνακες υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-2023 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 στα γραφεία της ΔΔΕ Φλώρινας

Κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 142140/Δ2/16-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ) του Υπουργείου Παιδείας, η ΔΔΕ Φλώρινας αναρτά τους πίνακες των υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2022-2023 για τα ΣΚΑΕ της περιοχής ευθύνης της και τον πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων/ωρών ανά ΣΚΑΕ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 στα γραφεία της ΔΔΕ Φλώρινας.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο