Διευκρινίσεις σχετικά με τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.7/168042/Δ1/10-12-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ8/165707/Δ4/04-12-2020 και της με αρ. πρωτ. Φ.7/57620/Δ1/18-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με την οποία σας γνωστοποιήθηκαν οδηγίες για την παράδοση/παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες μέσω του ΥΠΑΙΘ, διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 165707/04-12-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΑΙΘ με οδηγίες σχετικά με την παράδοση/παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες μέσω του ΥΠΑΙΘ, δεν αφορά όσες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν παραληφθεί μέσω ΕΣΠΑ και για τις οποίες ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Αφορά αποκλειστικά σε δωρεές ηλεκτρονικών συσκευών από κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς φορείς και τη διανομή τους (μέσω του ΥΠΑΙΘ και όχι από τους ίδιους τους δωρητές) στις σχολικές μονάδες, για την κάλυψη σε σχετικό εξοπλισμό των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τη συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη διαδικασία (αποδοχή των δωριζόμενων αγαθών από τον δωρητή και κατανομή στις σχολικές μονάδες) υλοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/10-04-2020). Διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. Φ8/16570Δ4/04-12-2020 αφορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση αποστολής συσκευών από το ΥΠΑΙΘ και ότι για την παραλαβή συσκευών από άλλες πηγές, όπως δωρητές, ΕΣΠΑ ή άλλους διαγωνισμούς, θα αποστέλλονται οδηγίες ανά περίπτωση.
  2. Η συγκρότηση των επιτροπών που αφορά στις ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες, μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια Δημοτικά Σχολεία καθώς και μονοθέσια, διθέσια Νηπιαγωγεία και γενικότερα στις σχολικές μονάδες στις οποίες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία του COVID-19, δεν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω ενεργειών προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, η επιτροπή θα συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα απαρτίζεται από τον ίδιο ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και δύο Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ως μέλη, με αναπληρωτές δύο υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Στο έντυπο (συνημμένο 1) με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων ηλεκτρονικών συσκευών στη σχολική μονάδα» ο αριθμός απόφασης ΑΔΑ θα αναγράφεται στο σχετικό διαβιβαστικό της υπουργικής απόφασης, η οποία θα σας γνωστοποιείται μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.
  4. Η αποστολή των πρωτότυπων πρωτοκόλλων παράδοσης/παραλαβής, τα οποία γίνονται με επιμέλεια του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, θα πραγματοποιείται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (gdoy@minedu.gov.gr), είτε μέσω ταχυδρομείου (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 151 80).

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares