Προκαταρκτικές και Υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων Σχολών Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού Σώματος και ΑΕΝ έτους 2024 Προγραμματίζεται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2024

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.251/ 132268 /Α5/16 – 11 – 2023 Διενέργεια προκαταρκτικών … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 H προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Φ.251/32019/Α5/21-03-2023 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΔΑ: ΨΠΓΤ46ΜΤΛΗ-ΘΥΞ Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών … ➜ περισσότερα

Η προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το 2021-2022 Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 12-07-2021

Έγγραφο Φ.251/70293/Α5/14-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ55Δ46ΜΤΛΗ-8Ρ8) του Υπουργείου Παιδείας Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο … ➜ περισσότερα

ΥΠΑΙΘ -Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έως 16-7-2020, ημέρα Πέμπτη

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 – … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών και σπουδαστριών στις ΑΕΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες

Προκήρυξη 2232.1/43512/11-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΚ4653ΠΩ-Χ6Ρ) του Υπουργείου Ναυτιλίας Εκδόθηκε η προκήρυξη … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών και σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από 11-6-2018

Ενημερωτικό έγγραφο ΥΠΠΕΘ: Φ.251/96509/Α5/12 – 06 – 2018 (ΕΠΕΙΓΟΝ) Σχετ.: Η … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 6-6-2017

Εγκύκλιος Φ.251/95252/Α5/8-6-2017 (ΑΔΑ: 71Φ54653ΠΣ-8ΛΤ) του Υπουργείου Παιδείας Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο … ➜ περισσότερα

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 985 οι εισακτέοι στις ΑΕΝ για το 2017-2018

Κοινή απόφαση 2231.2-6/39074/30-5-2017 (ΦΕΚ 1917/Β/1-6-2017) των Υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Αιτήσεις έως 7-7-2016

Εγκύκλιος Φ.251/97754/Α5/14-6-2016 (ΑΔΑ:6ΘΒΠ4653ΠΣ-ΥΙΛ) του Υπουργείου Παιδείας Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην … ➜ περισσότερα

Σε ποια επιστημονικά πεδία εντάσσονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής και Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού Με το Νέο Σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων

Έγγραφο Φ251/28301/Α5/18-2-2016 (ΑΔΑ:62ΙΙ4653ΠΣ-ΝΟ0) του Υπουργείου Παιδείας Η διαδικασία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης … ➜ περισσότερα

Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών καθώς και των Σχολών των ΑΕΝ και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Δελτίο τύπου (18-8-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Πολιτισμού, … ➜ περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 Μέχρι και την Πέμπτη16-7-2015

Έγγραφο Φ.251/111342/Α5/10-7-2015 (ΑΔΑ:ΨΨ67465ΦΘ3-ΚΗΔ) του Υπουργείου Παιδείας Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Εγκύκλιος Φ.251/94749/Α5/15-6-2015 (ΑΔΑ:6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ) του Υπουργείου Παιδείας Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην … ➜ περισσότερα

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών-τριών στις Α.Ε.Ν. για το 2015-2016 Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική προκήρυξη

Κοινή Υπουργική Απόφαση Μ 3614.1/02/2015/27-5-2015 (ΦΕΚ 1015/Β/2-6-2015, ΑΔΑ:ΩΦΓΛ465ΦΘΘ-2ΦΤ) Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού για το 2014-2015

Η 3621/32/14/13-6-2014  (ΑΔΑ:6ΖΩ7ΟΠ-Χ9Ε) προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου περί … ➜ περισσότερα