Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών-τριών στις Α.Ε.Ν. για το 2015-2016 Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική προκήρυξη


άκουσε το άρθρο

Κοινή Υπουργική Απόφαση Μ 3614.1/02/2015/27-5-2015 (ΦΕΚ 1015/Β/2-6-2015, ΑΔΑ:ΩΦΓΛ465ΦΘΘ-2ΦΤ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1015/Β/2-62105 η Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2015−2016. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική προκήρυξη. Και φέτος η αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με το 1ο άρθρο ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 ανέρχεται σε 701 (456 Πλοίαρχοι και 245 Μηχανικοί).

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα καθορισθεί ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων.

Με όμοια απόφαση θα ρυθμισθούν τα θέματα ελέγχου της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/σπουδαστριών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν.

Ανεξαρτήτως των ποσοστών του συνολικού αριθμού εισακτέων των Γενικών Κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, με την υπογραφή σχετικής κοινής Απόφασης των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, δύναται να αποφασίζεται αύξηση του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών. Στην περίπτωση αυτή, οι σπουδαστές/−στριες θα επιλέγονται από υποψηφίους/−ιες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας.

Στο Άρθρο 3 ορίζονται τα Γενικά Προσόντα υποψηφίων:

Κάθε υποψήφιος/−α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2.1 του παρόντος κανονισμού.

2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμ− μένος/−η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/ της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01.01.1988 και μεταγενέστερα).

4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/−ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares