Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του Γυμνασίου Λεχόβου Αιτήσεις από την Πέμπτη 24-09-2015 μέχρι την Τετάρτη 30-09-2015


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη 4697/23-09-2015 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Γυμνασίου Λεχόβου, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 24-09-2015 μέχρι την Τετάρτη 30-09-2015.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

1. Προκήρυξη
2. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου Διευθυντή (το αρχείο excel αποτελείται από 5 φύλλα εργασίας εκ των οποίων το πρώτο έχει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και τα υπόλοιπα 4 φύλλα εργασίας (6 σελίδες) αποτελούν την αίτηση του υποψηφίου).
3. Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση.
4. Ο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).
5. Η αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση.
6. Η αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-9-2015

Η ανωτέρω προκήρυξη ανακλήθηκε με το 4807/29-9-2015 έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares