Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Ισχύει από το 2016-2017

Απόφαση 106486/Δ2/29-6-2016 (ΦΕΚ 2107/Β/7-7-2016, ΑΔΑ:6Ο0Ο4653ΠΣ-ΝΜΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Ι. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ως εξής:

II. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ως εξής:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.
Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-9-2018

Τροποποίηση της αριθμ. 106486/Δ2/29-06-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2107) όπως ισχύει ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου (ΥΑ 139657/Δ2/28-8-2018, ΦΕΚ 4262/Β/27-9-2018, ΑΔΑ:Ω4ΛΦ4653ΠΣ-Χ95)

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο