Αποφοίτηση των μαθητών των ΕΕΕΕΚ Δυνατότητα παράτασης φοίτησης υπό προϋποθέσεις

Έγγραφο 89588/Δ3/1-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

1. Στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια».

2. Στην τελευταία τάξη φοίτησης, προβλέπεται «πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων». Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι η «ΣΤ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού».

3. Με τον Ν. 4186/2013 είχε δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να καταταχθούν στην πέμπτη τάξη της νέας σχολικής δομής και να παρακολουθήσουν στην έκτη τάξη την πρακτική άσκηση, η οποία όπου δεν ήταν δυνατή, πραγματοποιούταν με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.

4. Κατά την περσινή χρονιά φοίτησης, δόθηκε η δυνατότητα να επαναληφθεί η ΣΤ’ τάξη σε όσους μαθητές/-τριες των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δεν είχαν πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 93965/Δ3/12-06-2015.

5. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσης σχολικών συνεταιρισμών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με την υπ. αριθ. πρωτ. 15717/Δ3/01-02-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 310/15-02-2016).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εν όψει της τελικής συνεδρίασης για την αξιολόγηση της επάρκειας φοίτησης και ειδικότερα για την αποφοίτηση των μαθητών/τριών, καλούμε τους Συλλόγους Προσωπικού των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να κρίνουν, κατά περίπτωση, πιθανά αιτήματα επανάληψης της φοίτησης ορισμένων μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα:
1. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και την πρόοδο του/της μαθητή/τριας, όπως αποτυπώνονται στην τελική έκθεση προόδου στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του/της μαθητή/τριας.
2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ’ τάξης και τις παρεχόμενες ευκαιρίες για πρακτική άσκηση.
3. Τη λειτουργία του σχολικού συνεταιρισμού και την εξέλιξή του σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς.
4. Τις διαδικασίες μετάβασης που έχει οργανώσει ο Σύλλογος Προσωπικού σε συνεργασία με το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
5. Τις σχετικές εισηγήσεις των ΕΔΕΑΥ, όπου έχουν συσταθεί.
6. Τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυνατότητες της σχολικής μονάδας.
7. Τους επικαλούμενους λόγους σε σχετικό αίτημα των γονέων για επανάληψη της ΣΤ΄ τάξης.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο