Άδεια λοχείας και εννεάμηνη άδεια ανατροφής σε περίπτωση διπλής υιοθεσίας

Έγγραφο πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/2062/3050,2776/13-5-25016 του Υπουργείου Εσωτερικών

Αναφορικά με τη χορήγηση οικογενειακών διευκολύνσεων σε περίπτωση ταυτόχρονης υιοθεσίας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 52 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) «…Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα…».

Σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της ως άνω διάταξης, το δικαίωμα στην εν λόγω άδεια θεμελιώνεται με την υιοθεσία κάθε τέκνου. Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση του ν. 3528/2007, «παρέχονται διευκολύνσεις στη μητέρα που υιοθετεί τέκνο (τρίμηνη άδεια με αποδοχές), προκειμένου να καταστεί ομαλή η μετάβαση στη νέα οικογενειακή της ζωή, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών…». Η εξαιρετική περίπτωση της ταυτόχρονης υιοθεσίας δυο τέκνων διαφορετικής ηλικίας, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν αποστερεί από την υπάλληλο το δικαίωμα που θα είχε, αν η υιοθεσία για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά πραγματοποιείτο σε διαφορετικό χρόνο. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θεωρούμε πως η εν λόγω υπάλληλος δικαιούται την προαναφερόμενη άδεια για κάθε τέκνο αυτοτελώς.

Αναφορικά με τις οικογενειακές διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δυο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Σύμφωνα με την αριθμ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά το διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λάβει άδεια ανατροφής παιδιού τόσης διαρκείας, όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι την συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζεται και η διάρκεια της συνεχόμενης αδείας ανατροφής που δύναται να λάβει ο εν ενεργεία υπάλληλος, ο οποίος υιοθετεί τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών (σχετική η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51 /590/οικ.14346/29-5-2008 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Περαιτέρω σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, ο γονέας υπάλληλος που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, και πριν την εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι, το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του (σχετική η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Δυνάμει των ανωτέρω, συνάγεται ότι ο εν ενεργεία υπάλληλος που υιοθετεί ταυτόχρονα δύο τέκνα διαφορετικής ηλικίας δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης της συνεχόμενης άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου ανάλογα με την ηλικία που έχει το μικρότερο από τα δύο τέκνα του κατά την ημερομηνία υιοθεσίας και να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων που δικαιούται για το μεγαλύτερο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο μικρότερο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι, το μεγαλύτερο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του.

Το έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ

Το διαβιβαστικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ (88609/Ε1/31-5-2016)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο