Χρήση και αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος Με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου μπορούν να οργανώνονται εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα

Έγγραφο 27633/ΓΔ4/11-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την παρ. 4α … ➜ περισσότερα

Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών Τροποποίηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου

Απόφαση 1940/19-1-2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018) του Υπουργείου Εσωτερικών Τροποποιούμε την αριθμ. … ➜ περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Εγκύκλιος ΔΕΑΦ Β΄1016062/1-2-2017 (ΑΔΑ:7Η5ΠΗ-63Ν) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Τα … ➜ περισσότερα

Χρηματοδότηση των σχολείων για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015

Απόφαση 36698/20-10-2015 (ΑΔΑ:Ω8ΝΥ465ΦΘΕ-6Φ4) του Υπουργείου Εσωτερικών Α. Κατανέμουμε, από τον … ➜ περισσότερα

Α΄ Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Απόφαση 1677/17-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨ6Ν-ΙΟ0) του Υπουργείου Εσωτερικών Κατανέμουμε, από το λογαριασμό … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο