Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Εγκύκλιος ΔΕΑΦ Β΄1016062/1-2-2017 (ΑΔΑ:7Η5ΠΗ-63Ν) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Τα έσοδα που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων, από την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων τους ή και από τόκους καταθέσεων (πιστωτικούς τόκους), τα οποία και διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, είναι έσοδα που προέρχονται από κεφάλαιο και ως εκ τούτου αποτελούν αντικείμενο φορολογίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4172/2013. Επομένως, τα έσοδα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις των άρθρων 47 και 58 του ν. 4172/2013 με συντελεστή 29% με έκπτωση του φόρου που τυχόν παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ίδιου νόμου.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-4-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017):

  1. Στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής: «στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»
  2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 1-1-2016 και εφεξής.

Επομένως μετά τη δημοσίευση του Ν. 4465/2017 και αναδρομικά από 1-1-201, δεν ισχύει το αρχικό έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Β 1016062/1-2-2017.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο