Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» τάξεων του Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8601/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 183/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α΄ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) της Χημείας του Λυκείου περιλαμβάνει τους γενικούς σκοπούς του μαθήματος, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα βασικά θέματα (διδακτέα ύλη) και τη χρονική διάρκεια τους, καθώς και διάφορες δραστηριότητες για τους μαθητές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις της Λυκειακής εκπαίδευσης, με τον απαιτούμενο βαθμό αφαιρετικής, κριτικής, επαγωγικής και δημιουργικής σκέψης και προσπαθεί να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα των μαθητών αυτής της ηλικίας.

Στο επίπεδο σύνταξης, το Π.Σ. καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι θεωρητικές γνώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της διδασκαλίας και περιγράφει είτε το πλαίσιο των ενεργειών αυτών (αφήνοντας στον εκπαιδευτικό την πρωτοβουλία και την ευθύνη να εφαρμόζει και να αξιοποιεί, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης διδακτικής πραγματικότητας, τις θεωρητικές γνώσεις), είτε, αντίστροφα, τι θα κάνει ο δάσκαλος και τι οι μαθητές κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια.

Στο επίπεδο της εφαρμογής, το Π.Σ. και με τη βοήθεια του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό, εξετάζει ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτό που προδιαγράφεται και σε αυτό που χρειάζεται να γίνει στην τάξη. Το Π.Σ. μαζί με τον Οδηγό, ως «εργαλείο» αποτελεί ένα σύστημα αναφοράς που οριοθετεί την εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο που συνδέει θεωρία και πράξη. Ο σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι να γίνει αποτελεσματικότερη η διδακτική− μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας υλικό σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητα τους και την προσωπική τους πορεία στην κατάκτηση της Επιστήμης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-2016.

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-5-2015

Η ισχύς της ανωτέρω ΥΑ ανεστάλη για το σχολικό έτος 2015−2016 ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου με βάση την ΥΑ 82443/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο