Πρόγραμμα «Consumer Classroom EU Project» για εκπαιδευτικούς Στόχος του είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των καταναλωτικών δεξιοτήτων των μαθητών

Έγγραφο 68876/Δ2/27-4-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Το «Consumer Classroom EU Project» αφορά στη λειτουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτυακού τόπου (www.consumerclassroom.eu), ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποσκοπεί στο να προάγει την αγωγή του καταναλωτή και συγκεκριμένα να υποστηρίξει τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Απώτερος στόχος του Consumer Classroom είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των καταναλωτικών δεξιοτήτων των μαθητών και στην εξέλιξή τους σε υπεύθυνους και συνετούς ενεργούς καταναλωτές, οι οποίοι μέσα από την προσωπική τους καταναλωτική συμπεριφορά να μπορούν να επηρεάσουν θετικά την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος διατίθεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνει διδακτικούς πόρους προσαρμοσμένους στην ηλικιακή ομάδα μαθητών και μαθητριών 12-18 ετών, με μια σαφή διάκριση μεταξύ μαθητών ηλικίας 12-14 ετών και μαθητών ηλικίας 15-18 ετών.

Ειδικότερα, το Consumer Classroom επιτρέπει την πρόσβαση σε διδακτικούς πόρους υψηλής ποιότητας για την αγωγή του καταναλωτή από ολόκληρη την Ευρώπη και παρέχει διαδραστικά εργαλεία και εργαλεία συνεργασίας, όπως το εργαλείο δημιουργίας μαθήματος, τα φόρα και ο χώρος συζήτησης. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς έτοιμους προς χρήση διδακτικούς πόρους σε ένα εύρος θεματικών ενοτήτων αγωγής του καταναλωτή, από τη βιώσιμη και υπεύθυνη κατανάλωση έως τον οικονομικό γραμματισμό, διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ή να επιλέξουν έτοιμα σχέδια μαθήματος και να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς και σχολεία στην Ευρώπη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Η αγωγή του καταναλωτή αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δικαίωμα των Ευρωπαίων καταναλωτών και ως στόχος που πρέπει να επιτευχθεί από κοινού από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη (Άρθρο 153, Συνθήκη του Άμστερνταμ, 1997). Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2007, πέρα από το άρθρο 12 για την προστασία του καταναλωτή, στο άρθρο 169 της συνθήκης προβλέπεται ότι «η Ένωση συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματός τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσής τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους». Στην Ατζέντα του Καταναλωτή και στο Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πτυχές χειραφέτησης του καταναλωτή που ενισχύουν τη γνώση (2012-2014) ανακοινώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει μια «διαδραστική πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διανομή υλικού αγωγής του καταναλωτή μεταξύ των καθηγητών και άλλων επαγγελματιών που εργάζονται με μαθητές ηλικίας 12-18 ετών, συμπεριλαμβανομένου υλικού για τον ψηφιακό γραμματισμό, τις νέες τεχνολογίες πολυμέσων και τη βιώσιμη κατανάλωση».
  2. Το «Consumer Classroom EU Project» αποτελεί έκφραση αυτού του στόχου, παρέχοντας μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και δικτύωσης σε θέματα αγωγής του καταναλωτή. Εφοδιάζει τον εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ένα σύνολο παιδαγωγικών πόρων για τη διδασκαλία της αγωγής του καταναλωτή οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν ως συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που μπορεί να υλοποιήσει ο εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε προαιρετική βάση. Παρέχει ασκήσεις και εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τους μαθητές και υποστηρίζει τη συνεργασία και τη δικτύωση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, ενθαρρύνοντας τις διασχολικές συμπράξεις, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας και τη διάχυση καλών πρακτικών. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, έγκυρο και ευέλικτο εργαλείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μια σταθερή δομή ενίσχυσης και υποστήριξης της αγωγής του καταναλωτή στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει των ανωτέρω, η παιδαγωγική αξία του προγράμματος «Consumer Classroom EU Project» προκύπτει σημαντική καθώς κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών στο αντικείμενο της αγωγής του καταναλωτή, προς όφελος των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευση μπορούν να αξιοποιήσουν τους παρεχόμενους παιδαγωγικούς πόρους αγωγής καταναλωτή του δικτυακού τόπου «Consumer Classroom EU Project» ως συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων συναφούς περιεχομένου.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο