Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Προτάσεις για την εξέταση μαθητών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία

Εγκύκλιος 81/5-5-2017 της Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αγαπητές συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης των μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες καθώς αναμένονται η ολοκλήρωση των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους και η έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1) Σύμφωνα με την 1η σχετική (ΥΑ 102357/Γ6/1-10-2002, ΦΕΚ 1319/Β/10-10-2002), «την ευθύνη του μαθητή που φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές αλλαγές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του».

2) Σύμφωνα με την 4η σχετική (ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007), οι εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης «Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής».

3) Σύμφωνα με τη 2η σχετική (Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΥΑ 21072α/Γ2/28-2-2003, ΦΕΚ 303/Β/13-3-2003), «Τελική ή Συνολική Αξιολόγηση: Πρόκειται για ανακεφαλαιωτική αλλά και ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, σε σχέση με τους προκαθορισμένους ως τελικούς στόχους. Ουσιαστικά συγκρίνεται το μαθησιακό επίπεδο κάθε μαθητή με αυτό που διέθετε πριν και η ομαδική επίδοση της τάξης σε σχέση με την προσδοκώμενη και επιδιωκόμενη». Επιπροσθέτως, «Στις τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου, ο ημιδομημένος δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία, οι συνθετικές δημιουργικές-διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας), η συστηματική παρατήρηση….κλπ». Αναφορικά με τους μαθητές ΑμεΑ ορίζεται ότι «Οι μαθητές με αναπηρίες (ΑμεΑ) αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης. Όσον αφορά τους σκοπούς της αξιολόγησης των ατόμων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις δυνατότητες που ανέπτυξε και αξιοποιεί ο μαθητής σε σχέση με την καθημερινή ζωή. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται α) στην αρχή της ολόπλευρης εκτίμησης της παρουσίας του μαθητή, ώστε η αξιολόγηση να μην εστιάζεται μόνο στις αδυναμίες του, β) στην παρωθητική αρχή της αξιολόγησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας) και γ) στην συσχέτιση των δεδομένων της αξιολόγησης με το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε μαθητή».

4) Σύμφωνα με την 3η σχετική (40132/Δ2/11-03-2015 έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ), 12η σχετική (ΠΔ 126/2016, ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) και 13η σχετική (ΠΔ 46/2016, ΦΕΚ 74/Α/22-04-2016) τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.

5) Σύμφωνα με την 6η (ΥΑ 23519/Γ2/1-3-2010, ΦΕΚ 258/Β/15-3-2010) και 7η σχετική (ΥΑ 28722/Γ2/12-3-2010, ΦΕΚ 276/Β/16-3-2010), «Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις δυνατότητές τους….».

6) Σύμφωνα με την 8η σχετική (ΥΑ Φ253/155439/Β6/16-12-2009, ΦΕΚ 2544/Β/30-12-2009), ο ορισμός Διακρίσεις Βάσει Αναπηρίας περιλαμβάνει και την άρνηση παροχής εύλογης προσαρμογής καθώς «εύλογη προσαρμογή σημαίνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών». Επιπλέον, ορίζεται ότι «Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας» και ότι τα άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν και «Την ενθάρρυνση, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και όλων των παιδιών από νεαρή ηλικία, μιας στάσης σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες».

Με αφετηρία τις παραπάνω σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις επισημαίνουμε τα εξής:

Η αξιολόγηση του μαθητή και της μαθήτριας υπό το πρίσμα της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο σχολείο και συμβάλλει αποφασιστικά και ουσιαστικά στην επίτευξη των επιθυμητών παιδαγωγικών στόχων. Οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, η οποία ενδέχεται να επιβαρύνει έντονα τους μαθητές και τις μαθήτριες, αυξάνοντας το άγχος τους, προκαλώντας άρνηση σχολικού περιβάλλοντος και χαμηλές προσδοκίες επιτυχίας. Η παρουσία στις εξετάσεις των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης κοντά στους μαθητές που υποστήριζαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη, έχει χαρακτήρα διαμεσολάβησης και συναισθηματικής στήριξης και όχι καθοδήγησης και επίλυσης των εξεταστικών θεμάτων και συνιστά δικαιωματική πρόσβαση στο γνωστικό αγαθό. Κατά συνέπεια, παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για το συντονισμό των εξεταστικών προγραμμάτων ώστε οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης, οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές μονάδες, να βρίσκονται στο σχολείο την ημέρα κατά την οποία οι μαθητές που υποστηρίζουν εξετάζονται στο αντίστοιχο μάθημα. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, των τάξεων φοίτησης και των Τμημάτων Ένταξης/Παράλληλης Στήριξης να συνεργαστούν αρμονικά και ισότιμα, όπως προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αλλά και τεκμηριώνεται επιστημονικά από τη βιβλιογραφία που αφορά στις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, και κατά τη διάρκεια των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των μαθητών και μαθητριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων και να αναδυθούν οι άδηλες δεξιότητές τους.

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής και Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα μέσω του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, και της παιδαγωγικής και επιστημονικής συγκρότησης και κατάρτισης που έχουν να διαμορφώσουν από κοινού ένα προσιτό εξεταστικό περιβάλλον για τους μαθητές με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες όπως και για όλους τους μαθητές. Οι προτάσεις γι’ αυτό αναγράφονται στο τέλος του εγγράφου.

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της 10ης ΕΠ ΕΑΕ υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για το νομοθετικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των εξετάσεων.

Ευχόμαστε πολλή δύναμη και καλή επιτυχία στο εκπαιδευτικό σας έργο. Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπρόσθετες διευκρινίσεις.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ενυπόγραφα για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

Η Σχολική Σύμβουλος 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής
Κωνσταντίνα Πηλείδου

Διαβάστε την εγκύκλιο στην οποία περιλαμβάνονται και «Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»