Ενιαίος Αριθμός Μαθητή Αποδίδεται με την πρώτη εγγραφή του μαθητή στο mySchool


άκουσε το άρθρο

Παρ. 1 του άρθ. 7 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

«Καθιερώνεται από το σχολικό έτος 2016-2017 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή, ο οποίος είναι αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή. Ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή εκδίδεται μετά την εγγραφή του μαθητή στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

Ο νόμος 4452/2017 (Βλέπε σελίδα 189 του ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

Share and Enjoy !
Shares