Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης Είναι αμετάβλητος, συνδέεται με τον ΑΜΚΑ και διατηρείται και μετά την περάτωση των σπουδών


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 18 του Νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

Με το άρθρο 18 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) θεσμοθετείται ο «Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης» για κάθε πολίτη που έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στην ημεδαπή. Ο ενιαίος αριθμός εκπαίδευσης αντικαθιστά τους νυν ισχύοντες αριθμούς μητρώου που χρησιμοποιούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου :
«Με την διάταξη δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ένα χρήσιμο εργαλείο παραγωγής δημόσιων πολιτικών, καθώς, με την ίδρυση του σχετικού με τον ενιαίο αριθμό εκπαίδευσης πληροφοριακού συστήματος καθίσταται εφικτή αφενός η παρακολούθηση της σχολικής διαρροής και ως εκ τούτου διευκολύνεται η εκπόνηση δημόσιων πολιτικών για την αποτροπή της, αφετέρου το οικείο πληροφοριακό σύστημα, όταν διασυνδεθεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα (πχ με το σύστημα «Εργάνη»), θα μπορεί να αποδίδει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και την μαθητική και ακαδημαϊκή διαδρομή τους.
Η ίδρυση παρατηρητηρίου σχετικά με την εκπαιδευτική διαδρομή των πολιτών και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας προσφέρει στατιστικά δεδομένα, αξιοποιήσιμα για την εκπόνηση αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών.»

Σχετική ήταν η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (A΄ 17), η οποία μάλλον θεωρήθηκε ανεπαρκής και αντικαθίσταται από την παρούσα.

Αναλυτικότερα η διάταξη του άρθρου 18 του νόμου 4521/2018 περιλαμβάνει τα εξής:

α. Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, που εκδίδεται με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρούμενος και μετά την περάτωση των σπουδών.
Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αποδίδεται με την κατά το πρώτον είσοδο του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης της ημεδαπής, δημόσιας ή ιδιωτικής και αντιστοιχεί σε σχετική εξατομικευμένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (mySchool).

β. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντικαθιστά το σύνολο των αριθμών μητρώου μαθητή και φοιτητή που αποδίδονται μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου και επέχει θέση αριθμού μητρώου, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης.

γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση, των λοιπών στοιχείων, των σχετικών με την εκπαίδευση του κάθε προσώπου, της διαδικασίας απόδοσης του Ενιαίου Αριθμού Εκπαίδευσης, του χρόνου έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος και του αρμόδιου διαχειριστή αυτού κ.λπ..

δ. Με κοινή υπουργική απόφαση, επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία.

Ο νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)

Share and Enjoy !
Shares