Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 158733/ΓΔ4/24-9-2018 (ΦΕΚ 4299/Β/27-9-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Αποστολή των ΠΕΚΕΣ είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ), ο συντονισμός των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4547/2018).

{……}

Η οργανωτική διάρθρωση του ΠΕΚΕΣ περιλαμβάνει: α) την Ολομέλεια, β) τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον αναπληρωτή του, γ) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και δ) το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο τοποθετείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

{……}

Έργο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) είναι η προαγωγή των σκοπών της εκπαιδευτικής πολιτικής και η διευκόλυνση της εφαρμογής της, μέσω της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ), των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ). Παράλληλα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του έργου του ΠΕΚΕΣ, ή/και εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΕΘ, εκπαιδευτικά μέτρα και αλλαγές για τα θέματα εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. Στο πλαίσιο δε της συλλογικής και διεπιστημονικής δράσης τους, εργάζονται για την υλοποίηση της αποστολής του ΠΕΚΕΣ, συνδιαμορφώνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό του έργου του ΠΕΚΕΣ και οργανώνουν και υλοποιούν τον ετήσιο προγραμματισμό και την αποτίμησή του.

{……}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-8-2021

Η ανωτέρω ΥΑ  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

Share and Enjoy !
Shares