Αριστεία Προόδου – Βραβεία Προόδου – Έπαινοι Προσωπικής Βελτίωσης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες απονέμονται σε μαθητές


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με το άρθρο 31 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) :

  1. Στους μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Αριστείο Προόδου».
  2. Στους μαθητές κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους τους μαθητές που ισοβάθμισαν.
  3. Στους μαθητές οι οποίοι έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».
  4. Στους μαθητές που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.
  5. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  6. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της Σημαίας. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24-10-2020

Ακριβώς τα ίδια αναφέρονται και στην νεώτερη όμοια ΥΑ που είναι σε ισχύ (ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019).


Επιπλέον σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981) «Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων»:
«Το κατώτατο βαθμολογικό όριο του κάθε –χαρακτηρισμού ορίζεται ως εξής:
α) «Ανεπαρκώς»     01
β) «Μέτρια»             10
γ) «Καλά»                 12 1/2
δ) «Πολύ καλά»       15 1/2
ε) «Άριστα»              18 1/2»


Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων καθορίζονται με την ΥΑ 124862/Δ2/23-7-2018 (ΦΕΚ 3291/Β/8-8-2018) «Καθορισμός τύπου και διαστάσεων Αριστείων Προόδου, Βραβείων Προόδου, Επαίνων Προσωπικής Βελτίωσης και Ειδικού Επαίνου για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Share and Enjoy !
Shares