Απολυτήριοι Τίτλοι και Πτυχία Ημερήσιων και Εσπερινών Δημόσιων ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ13α/103429/Δ4/22-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 τα Ημερήσια και τα Εσπερινά Δημόσια ΕΠΑΛ μπορούν να εκτυπώνουν, από το mySchool, τους Απολυτήριους Τίτλους και τα Πτυχία, κατόπιν της δημοσίευσης της διόρθωσης σφαλμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2390/Β/21-06-2018) αναφορικά με το παράρτημα της με αριθμ. Φ24α/92087/Δ4 (ΦΕΚ 2210/Β/13-06-2018) Υπουργικής Απόφασης.

Θα πρέπει όμως να προβαίνουν σε αντιπαραβολή των Απολυτήριων Τίτλων και Πτυχίων με τον πίνακα που ακολουθεί σε ό,τι αφορά στο νόμο που αναγράφεται στο λεκτικό τους, βάσει του οποίου εκδόθηκε το εν λόγω Απολυτήριο/Πτυχίο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αναντιστοιχίες.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares