Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 07/06/2023 και ώρα 08:00 έως την 14/06/2023 έως τις 16:00


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘ, Εγκύκλιος 58204/Θ2/26-5-2023

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
λαμβάνοντας υπόψη:

[…]

Καλεί

τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 4 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021) να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού με θητεία τεσσάρων (4) ετών, στα οκτώ (8) Εκκλησιαστικά Σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.: www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 29/05/2023 και ώρα 08:00 έως την 07/06/2023 έως τις 16:00.

Δείτε περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο.

  • – – – – – –

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Α.Π.: 58621/Θ/229- 5-2023

Α: «Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων».
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 58204/Θ2/26-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν 4823/2021 (Α΄ 136), σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών στον ιστότοπο: www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/ αλλάζει λόγω τεχνικού κωλύματος.

Ως εκ τούτου, η νέα αποκλειστική προθεσμία αρχίζει την 07/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει την 14/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06-06-2023

Η ανωτέρω προκήρυξη ανακλήθηκε σύμφωνα με το 62958/Θ2/06-06-2023 (ΑΔΑ: 6Χ0Θ46ΜΤΛΗ-ΩΜΥ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares