Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘ, Υ.Α. Αριθμ. Κ3/56138/19-05-2023 – Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 482/24.05.2023

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

[…]

αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ, Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑΛ, δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.Υ.Π.Α., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας, και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

 1. Τον Πρόδρομο Τοκμακίδη του Ιωάννη, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Αμύνταιου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 263636, ως συντονιστή, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Βαρδιάμπαση του Βασιλείου, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Φλώρινας,
 2. Την Στέλλα Ρουσιάδου του Αθανασίου, Διευθύντρια του Πειραματικού ΔΙΕΚ Κοζάνης, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 326439, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Τριμίντζιο του Αθανασίου, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Γρεβενών,
 3. Τον Αλέξανδρο Ταμήλια του Γεωργίου, Διευθυντή του ΕΠΑΛ Καστοριάς, με Α.Δ.Τ.: Ξ 655250, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Παπαοικονόμου του Φιλήμωνα, Διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης,
 4. Τον Αχιλλέα Λαζαρίδη του Λαζάρου, Διευθυντή του Πρότυπου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο του Παντελή, Διευθυντή του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Αμυνταίου,
 5. Τον Παντελή Μαύρο του Ιωάννη, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Φλώρινας,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κασπάρη του Αναστασίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Πτολεμαΐδας,
 6. Τον Γεώργιο Βαβλιάρα του Σπυρίδωνα, Αντιπεριφερειάρχη Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Φωλίνα του Ματθαίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών,
 7. Τη Ζαφειρούλα Σεβαστού του Γεωργίου, Δημοτική Σύμβουλο Δ. Εορδαίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παφύλη του Κωσταντίνου – Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κοζάνης,
 8. Τον Κωνσταντίνο Δημάδη του Μιχαήλ, μέλος Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μαυροειδή του Βικέντιου, Διευθυντή Κλάδου Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Προσλήψεων Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ, (ΣΕΒ),
 9. Τον Δρ. Χρήστο Γεωργίου του Ευάγγελου, Γενικό Διευθυντή του ΙΝΣΒΕ, (ΣΒΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Παγγούση του Ιωάννη, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
 10. Τη Χριστίνα Κυριακίδου του Γεωργίου, Επιστημονική συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων.
 11. Την Καλλιόπη Τύπου του Τριαντάφυλλου, Επιστημονική συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος.

Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την απόφαση και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ1Σ346ΜΤΛΗ-ΣΦ7)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09-11-2023

Διαβάστε την Κ3/125641/02-11-2023 (ΦΕΚ 1192/τ. ΥΟΔΔ/06-11-2023) τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης (ΑΔΑ: 63ΩΩ46ΝΚΠΔ-Ζ60), σύμφωνα με την οποία η σύνθεση του ανωτέρω Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

Το Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας των μελών του, διαμορφώνεται εκ νέου και απαρτίζεται από τους εξής:

 1. Τον Πρόδρομο Τοκμακίδη του Ιωάννη, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Αμύνταιου, με ΑΔΤ ΑΖ263636, ως συντονιστή, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Βαρδιάμπαση του Βασιλείου, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Φλώρινας, με ΑΔΤ ΑΕ828340.
 2. Την Στέλλα Ρουσιάδου του Αθανασίου, Διευθύντρια του Πειραματικού ΔΙΕΚ Κοζάνης, με ΑΔΤ ΑΙ326439, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Τριμίντζιο του Αθανασίου, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Γρεβενών, με ΑΔΤ ΑΒ862792,
 3. Τον Αλέξανδρο Ταμήλια του Γεωργίου, Διευθυντή του ΕΠΑΛ Καστοριάς, με ΑΔΤ Ξ655250, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Νούτσο του Γεωργίου, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Γρεβενών, με ΑΔΤ ΑΕ337159.
 4. Τον Αλέξανδρο Αλεξάκη του Αρχέλαου, Διευθυντή του Πρότυπου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας, με ΑΔΤ Π183150, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Πρόδρομο Μπαλτζή του Σόλωνα, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων, με ΑΔΤ Ξ688705.
 5. Τον Παντελή Μαύρο του Ιωάννη, Διευθυντή της ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ Φλώρινας, με ΑΔΤ ΑΗ803826, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κασπάρη του Αναστασίου, Διευθυντή της ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ Πτολεμαΐδας, με ΑΔΤ ΑΕ817985.
 6. Τον Γεώργιο Βαβλιάρα του Σπυρίδωνα, Αντιπεριφερειάρχη Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΑΔΤ ΑΕ820976 ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Φωλίνα του Ματθαίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών, με ΑΔΤ Φ225161.
 7. Τη Ζαφειρούλα Σεβαστού του Γεωργίου, Δημοτική Σύμβουλο Δ. Εορδαίας, με ΑΔΤ ΑΕ331038, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παφύλη του Κωσταντίνου – Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κοζάνης, με ΑΔΤ ΑΟ939733.
 8. Τον Κωνσταντίνο Δημάδη του Μιχαήλ, μέλος ΔΣ της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με ΑΔΤ ΑΖ794889, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μαυροειδή του Βικέντιου, Διευθυντή Κλάδου Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Προσλήψεων Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της ΔΕΗ, (ΣΕΒ), με ΑΔΤ ΑΚ206213.
 9. Τον Δρ. Χρήστο Γεωργίου του Ευάγγελου, Γενικό Διευθυντή του ΙΝΣΒΕ, (ΣΒΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων με ΑΔΤ ΑΝ751124, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Παγγούση του Ιωάννη, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με ΑΔΤ ΑΝ729547.
 10. Τη Χριστίνα Κυριακίδου του Γεωργίου, Επιστημονική συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, με ΑΔΤ Τ929671, ως τακτικό μέλος.
 11. Την Καλλιόπη Τύπου του Τριαντάφυλλου, Επιστημονική συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, με ΑΔΤ ΑΕ815607, ως τακτικό μέλος.
Share and Enjoy !
Shares