Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Απόφαση 106692/Δ3/29-6-2016 (ΑΔΑ:6ΚΦ34653ΠΣ-8ΨΛ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε, τα παρακάτω μέλη … ➜ περισσότερα

Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 36548/Δ3/2-3-2016 (ΑΔΑ:7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Προσκαλούμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές … ➜ περισσότερα

Ο θεσμός του Σχολικού Συνεταιρισμού και στις ΣΜΕΑΕ Η εφαρμογή της δράσης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα

Απόφαση Δ3/15717/1-2-2016 (ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016, ΑΔΑ:ΩΔ6Υ4653ΠΣ-ΩΓ2) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την … ➜ περισσότερα

Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Απόφαση 196597/Ε2/3-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Β/7-12-2015) του Υπουργείου Παιδείας Δικαίωμα υποβολής αίτησης … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση των αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΔΕ από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το 2014-2015

Απόφαση 165765/Γ6/14-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΚ3Φ9-ΛΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση των με αρ. … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ με θέμα : «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Απόφαση 148301/Γ6/18-9-2014 (ΦΕΚ 2569/Β/26-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2014-2015

Απόφαση 136436/Γ6/1-9-2014 (ΑΔΑ:Β3Ω19-ΕΡΨ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το διδακτικό … ➜ περισσότερα

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 127947/Γ6/8-8-2014 (ΦΕΚ 2311/Β/28-8-2014) του Υπουργείου Παιδείας Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2014

Απόφαση 113743/Γ6/18-7-2014 (ΑΔΑ:ΒΔΓΑ9-98Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Με την απόφαση μετατίθενται … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο