Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 δεν προβλέπεται η εφαρμογή των διαδικασιών Συλλογικού Προγραμματισμού


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6603/ΓΔ4/20-01-2021 (ΦΕΚ 140/Β/20-01-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, των αδυναμιών αλλά και των αναγκών που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

α) της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,
β) της διοικητικής λειτουργίας, και
γ) της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 1 – Σκοπός και στόχοι της εσωτερικής αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Άρθρο 2 – Προγραμματισμός – Υλοποίηση – Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Άρθρο 3 – Λειτουργίες, θεματικοί άξονες και δείκτες για την εσωτερική αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Άρθρο 4 – Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας

Άρθρο 5 – Διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Άρθρο 6 – Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης

Άρθρο 7 – Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από το ΠΕΚΕΣ

Άρθρο 8 – Συντονισμός και Παρακολούθηση

Άρθρο 9 – Ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ για τη σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματισμού, της Εσωτερικής και της Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 10 – Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26-2-2021

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την 22434/ΓΔ4/25-2-2021 (ΦΕΚ 758/Β/25-2-2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-09-2021

Για το σχολικό έτος 2021 -2022 εκδόθηκε η ΥΑ 108906/ΓΔ4/07-09-2021 (ΦΕΚ 4189/Β/10-09-2021)