Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 107738/Δ4/6-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία)

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνιστά τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολικού έτους ως ακολούθως:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 30η Ιουνίου 2015 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι :

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους), καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2470 Β΄) για τα ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και την παρ. 1α του άρ. 6 της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04-08-2006 ΥΑ (ΦΕΚ 1286 Β΄) για τα ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄).

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκπρόθεσμη εγγραφή είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2470 Β΄) για τα ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄) για τα ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄).

Επίσης, αναφορικά με τις εγγραφές μαθητών σε Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ισχύει η παρ.4 του άρθρου 5 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), σύμφωνα με την οποία: «…φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν σε Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.» καθώς και η παρ. 7 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2470 Β΄).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε (15) έτη».

Για την εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2470 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 723 Β΄) στην οποία αναφέρεται ότι ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1α.1, 1α.2, 4 και 5 του Π.Δ. 529/1989 (ΦΕΚ 223 Α΄). Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ανωτέρω μαθητών για τα ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) προβλέπονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2470 Β΄), καθώς και στη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-2008 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, έτσι όπως αναφέρεται στη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/02-10-1995 εγκύκλιο. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις με αρ. πρωτ. Γ2/7268/02-10-1995 και 48946/Γ2/18-05-2005 εγκυκλίους. Επισημαίνεται ότι κατ’ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά, δύνανται να εγγραφούν ανήλικοι μαθητές, πολίτες τρίτων χωρών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄).

Οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 2470 Β΄) γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2470 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α. (Β΄723).

Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. και αντίστροφα ισχύει η υπ’ αριθμ. 78213/Δ4/18-05-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Η καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής από τα Γενικά στα Επαγγελματικά Λύκεια και αντίστροφα, είναι η 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2470 Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 723).

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο