Ελάχιστος αριθμός μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ20/64819/Δ4/27-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ισχύουν τα εξής:

  • η με αρ. πρωτ. 128615/Γ2/2013 (Β’ 2360) Υπουργική Απόφαση για την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ΑΔΑ:ΒΛΕΖ9-Μ47)
  • η με αρ. πρωτ. 100637/Γ2/2014 (Β’ 1891) Υπουργική Απόφαση για τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ΑΔΑ:ΩΠΔΨ9-0ΣΚ)
  • η με αρ. πρωτ. 82029/Γ2/2011 (Β’ 1644) Υπουργική Απόφαση για τη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ΑΔΑ:4ΑΣΔ9-14Χ)

Τέλος, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στα Γαλλικά ή Γερμανικά της ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης της Β’ και Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. ισχύει η με αρ. πρωτ. 100637/Γ2/2014 (Β’ 1891) Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε το έγγραφο